Aka Bara Bushido Ju-Jitsu History of Ju-Jitsu in the UK Yukio Tani & Sadukazu Uyenishi Yukio Tani & Sadukazu Uyenishi Yukio Tani Yukio Tani Arrival of Koizumi